Privacyverklaring

Via deze website bied ik allerlei diensten aan. Daarbij verwerk ik persoonsgegevens.

Ik vind het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door mij dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houd ik mij aan de eisen uit de privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent bijvoorbeeld dat ik:

 • Duidelijk vermeld voor welke doeleinden ik persoonsgegevens verwerk. Dat doe ik via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperk tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Je eerst vraag om toestemming voor de verwerking van je persoonsgegevens in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • Je gegevens niet doorgeef aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer ik daar wettelijk toe verplicht ben;
 • Wanneer ik je gegevens deel, afspraken maak met derde partijen om er o.a. voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • Passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eis van partijen die in opdracht van mij persoonsgegevens verwerk;
 • Je recht respecteer om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van mijn diensten en websites laat je bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik ga daar zorgvuldig mee om op de wijze hierboven aangegeven.

Persoonsgegevens

Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op mijn website gebruikt, kan ik de volgende persoonsgegevens van je verwerken:

 • NAW-gegevens
 • bedrijfsgegevens
 • e-mailadres
 • functie
 • informatie die je zelf invult in een open veld zoals een bericht in het contactformulier
 • telefoonnummer

 Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met mijn website zijn verbonden. Ik kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met je gegevens omgaan.

Jouw privacy rechten

Je hebt recht op inzage in je persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van je persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar aantekenen tegen het gebruik van je gegevens (art 21 van de AVG).

Als je wilt weten welke persoonsgegevens Koornstra Interim-Management verwerkt, kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Koornstra Interim-Management behandelt je verzoek binnen vier weken. Blijkt dat je gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn? Dan kun je een aanvullend verzoek doen om je gegevens te laten wijzigen of aan te vullen.

Om misbruik te voorkomen vraag ik je, bij een verzoek tot inzage, je te identificeren, door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet niet om op de kopie je BSN én je pasfoto af te schermen. Je kunt hier bijvoorbeeld de  ‘KopieID’ app voor gebruiken.

Vragen of klachten

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt extern toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Je hebt het recht om bij de autoriteit een klacht in te dienen. Dat kan online, of door te bellen met: (088) 18 05 250.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Ik pas de privacyverklaring waar nodig aan op basis van nieuwe voorschriften.